BEST PDF "✓ Bütün Öyküleri" || UNLIMITED (MOBI) ✓ #2020


 • Title: Bütün Öyküleri
 • Author: Yusuf Atılgan
 • ISBN: 9789753637909
 • Page: 425
 • Format: Paperback

 • Bütün Öyküleri By Yusuf Atılgan Yaln zl k, zg rl k, ileti imsizlik, bunalt gibi temalar modern anlat n n kurallar i inde samimi bir dille ve destans bir boyutta i leyen Yusuf At lgan, Bodur Minareden te 1960 ile T rk yk c l n n ustalar aras ndaki yerini alm t At lgan, bu kitaptan sonra iki masal Korkut a Masal, Ceren e Masal ve iki yk A a , Eylemci yazd nc bask s Eylemci 1992Yaln zl k, zg rl k, ileti imsizlik, bunalt gibi temalar modern anlat n n kurallar i inde samimi bir dille ve destans bir boyutta i leyen Yusuf At lgan, Bodur Minareden te 1960 ile T rk yk c l n n ustalar aras ndaki yerini alm t At lgan, bu kitaptan sonra iki masal Korkut a Masal, Ceren e Masal ve iki yk A a , Eylemci yazd nc bask s Eylemci 1992 ad yla yay mlanan Bodur Minareden te ve masal kitab Ekmek Elden S t Memeden 1981 bu kitapta bir araya getirildi B ylece Yusuf At lgan n yk ve masallar tek ciltte toplanm oldu Ekmek Elden S t Memeden i in 1970 y l g z nde yaz lm bu iki masal ocuklar oldu u kadar b y kleri de ilgilendirir san r m, ikisinde de ninemin anlatt masallar n elerinden yararland m diyen Yusuf At lgan, halk edebiyat formlar n kendine zg bir ustal kla modern bir anlat ma d n t r yor nsan ruhunun dehlizlerinden kotar lm yk ler ve masal gibi iki masal
  Yusuf Atılgan
  Yusuf At lgan 27 June 1921, Manisa 9 October 1989, stanbul was a Turkish novelist and dramatist, who is best known for his novels Aylak Adam The Loiterer and Anayurt Oteli Motherland Hotel He is one of the pioneers of the modern Turkish novel.At lgan is considered as one of the pioneers of the modern Turkish novel His novels had a psychological style, digging into themes such as loneliness, questioning, meaning of life.At lgan finished middle school in Manisa, then high school in Bal kesir He graduated in Turkish language and literature from stanbul University He finished his thesis titled Tokatl Kani Sanat, ahsiyet ve psikoloji under supervision of Nihat Tarlan At lgan then began teaching literature at Maltepe Askeri Lisesi in Ak ehir In 1946, he settled down at a village named Hac rahmanl near Manisa where he took up writing His novel Aylak Adam was published in 1959 which dealt with psychological themes such as loneliness, scope and possibility of love, meaning of life, seeking and obsession This was followed in 1973 by Anayurt Oteli, which narrated the life of a hotel doorkeeper named Zebercet in an Anatolian town, with deep psychological examinations and touching themes such as sexuality and obsession It gained further fame with a film based on the novel In 1976, he began working in stanbul as an editor and translator With his wife Serpil he had a son in 1979 named Mehmet.At lgan died of a heart attack in 1989 while in the middle of writing a novel titled Canistan

  Bütün Öyküleri By Yusuf Atılgan

  Commentaires:

  Mevsim Yenice
  Kasabadan, K yden, Kentten olarak 3 b l me ayr lm t r kitap Her b l mde de defalarca kez okuyup her seferinde hayran oldu um yk ler var Kasabadan evdeki , K yden K mesin tesi, Kentten Ya anmaz zellikle Ya anmaz isimli yk yerli yabanc en sevdi im yk listemde ilk 10 dad r ilk okudu umdan beri Yusuf At lgan yk leri bana tek kelime dahi at lmayacak kadar tam gelir Herhangi bir eseri de erlendirirken eser sahibinin ki ili i kimli i de il, eserin kalitesi g z n nde bulundurulmal bence ama At lgan edeb [...]

  Adem Yüce
  Yusuf At lgan 1944 y l nda retmen okulunu bitirince, Ak ehir de bulunan Maltepe Askeri Lisesi nde edebiyat retmenli ine ba lar Ancak, burada retmenlik yaparken rencili i s ras nda Kom nist Partisi ne kat larak faaliyette bulundu u gerek esiyle stanbul S k y netim Mahkemesi taraf ndan Ceza Kanunu nun 141 maddesi uyar nca hapse mahkum edilir At lgan Alt ay Sansaryan Han da, d rt ay da Tophane Cezaevi nde olmak zere on ay hapis yatar ordudan da ihra edilir, retmenlik hakk elinden al n r Art k retme [...]

  Benay
  Yusuf At lgan yk lerini sevdim ehir i inde yolculuk ederek fazla vakit harcayanlar n antas ndan eksik etmemesi gereken kitaplar yk kitaplar Tutku, K mesin tesi, Y k, k lmayan, Bodur Minareden te ve A a yk lerinden birini, bir kitap da bu kitaba denk geldi inizde okursan z pi man olmazs n z.

  ilknur a.k.a. iko ◬
  tekilerden uzakl nda bir g steri , ikiy zl l k, irret e bir kendini savunma yoktu Onlar n tesinde oldu unu bilmenin ho g r s yle bak yordu B yle onlar, diyordu Ben onlarla birlik ya amak zorunday m Yusuf At lgan n sadece roman de il, benim a mdan okumas zor olan bir t r olarak yk de de ne kadar m thi bir yazar oldu unun kan t.Yine mekan, zaman analizinde ve ki i tahlilinde nak yap yormu gibi bunlar yk ye i liyor, yk bitince de siz hayretler i erisinde sayfaya bak yorsunuz Abart dan, s sten ve s [...]

  Alp Turgut
  Yusuf At lgan n t m yk lerinin tek bir ciltte topland Yap Kredi Yay nlar n n B t n yk ler kitab At lgan n tarz n n neden yk ye daha yatk n oldu unu kan tlar nitelikte yk ler k sa oldu u i in At lgan n genel tarz olan kar k anlat m Anayurt Oteli ve Aylak Adam da oldu u gibi okuyucuyu fazla zorlam yor Ciltte zaman zaman minimaliste ka an yk ler bulmak m mk n Kitab okurken Yusuf At lgan n anlat m yla ger ekten T rk edebiyat n n zg n yazarlar ndan biri oldu unu tekrardan g r yorsunuz fakat a k as be [...]

  Gulen
  Anayurt Oteli ni ok sevsem de Aylak Adam pek ho uma gitmemi ti zaten Yusuf At lgan k k ehirlerin, kasabalar n ve hatta k ylerin insan n yazmal ym zellikle k yde ge en hikayelerini ok ama ok be endim Son k s mda ekmek elden s t memeden deki masallar ise bizim ocuklu umuzu da kapsayan, t verece im, ocuk korkutaca m derken ocu un psikolojisini bozan t rdendi Ama adamca z n su u yok biz bunlarla b y d k.

  Yasemin Şahin
  Tekrar tekrar okunas ocuk yk leri zellikle ilgi ekiciydi Yine b y klere masal tad nda bir kitaba rast geldim dedim i ten i e

  ElifYıldız
  Uzun zamand r yorum giremedim nk malumunuz reading slump Kitap i in de erlendirmem 1 5Yine y ld z m bar mad Yusuf At lgan ile At lgan n n dilini maalesef ki sevemiyorum Yazd eyleri okurken hevesli olam yorum Belki ben Yusuf At lgan okumas n bilemiyorum ama yazd klar bana bir ey de katm yor Yazd yk ler ile ilgilide d ncem u ak c bir dili var Halktan olan her ey yk lerine yans tm ve bunu da farkl bir ekilde i lemi Peki okumal m y m diye sorarsan z bir de yazara siz ans verin isterim nk her kitap o [...]

  Damla
  Okumad m Yusuf At lgan kitaplar bitmesin diye yava yava , sindire sindire elime al yorum her birini yk lerini de yle okudum Hepsi ok g zeldi ama Bodur Minareden te ve hayvanlar n ki ile tirildi i yk ler ayr bir tat verdi bana Okunmal.

  miakowsky
  he bhesiz T rk edebiyyat n sevme sebeblerimden oldu 3

  Y.
  On d rt yk den olu an bu kitapta benim favorilerim Evdeki, k lmayan, Bodur Minareden te ve Eylemci oldu Di er yk lerdeyse mutlaka alt n izdi im sat rlar, sevdi im karakterler oldu Kitap boyunca kronolojiden ba ms z olarak yer yer Aylak Adam n izini s rd m Kendimi ona gerekli yapmaya u ra yordum belki D nyada tekilerin de olu unu ba l yordum Vapuru yapan i iler, y zd renler, onu iskeleye ba layan k rm z burunlu adam, ekme imizi pi iren f r nc , a abeyim, herkes biz olal m diye vard lar Yusuf At l [...]

  Ebru
  S k t k m yaln zl m z daha koyula yor.

  Simay
  Hep insan Ege k ylerine g t ren yk ler ok samimi, dili ok yal n Kitaptaki iki masal okuduktan sonra yeti kinler i in masal yazma iste i duydum ikisi de harika

  selcuk
  yk lerin pek o unu be endim Tutku isimli yk den ok etkilendim derken kitab n sonraki sayfalar nda yer alan Bodur Minareden te yk s ise arpt ge ti Tavsiye ederim.

  Emirhan AVCI
  Derin ve ak c yk ler zellikle Yusuf At lgan stad n kalemine al k olanlar ok be enecektir.

  Tankut Yıldız
  At lgan, hikayelerini kah bir tavu un, kah bir delinin a z ndan yazm Kad n, ocuk, leylek, ihtiyar Bu e itlilikte bir anlat c se imi, yazar n sadece ba ndan ge enler ya da hayat tecr beleri zerinden de il, e siz bir g zlem yetene inden esinlenerek yazd n g rmemi sa lad Bir tavu un a z ndan seslendirilen K mesin tesi, ger ek bir ustal n g stergesi ki zaten bu yk yle Terc man gazetesinin yar mas nda d l alm ebediyenedebiyat

  Cangül
  Her eyin eskiden denenmi bir kmaz yola gidi indeki kesinli in n ne ge emeyecek miyiz Yok mu kurtulu O ne yap yor bilmiyorum ben u ra yorum.

  Merve Konyar
  Belli bir ya ay uygulam lar bana G r nmeyen bir giysi giydirmi ler S k yor beni, kar p atam yorum D melerini zemem mi Bu bile g.

  Ece Yazıcı
  k lmayan dan kamad m.

  gydcia
  yle g zel yk lerdi ki, hi bitmesin istedim Yusuf At lgan ba ka bir yazar, bamba ka.

  Gökçen Cansu Solter Aydıner
  Yaln z pazarlar de il, her g n ondan ayr l nca, a abeyimin evinde yemek zorunda oldu um, oktand r benden b kt klar n bildi imi a a vuraca m korkusuyla gitmeden edemedi im ak am yemeklerinin saat yedi nin yakla t s k nt s gelir beni bulur Bu yar m saatlik s k nt lar ne ge kald m bir ak am a abeyimin cebinden saatini kar p Bu evde ak am yeme i saat yedide yenir On d rt dakika geciktin diye bildirdi i ne de alt ya ndaki ye enimin masan n evresindekileri a rtan bir a kl kla Amca be, senin de i bulac [...]

  Bülent Çallı
  Yusuf At lgan ok severim Kim sevmez ki Az ama z yazan bir yazard Hem yazd klar yleydi hem de arkas nda pek az eser b rakt Onun iki roman ndaki karakterleri Aylak Adam ve Zebercet bana g re iki ayr kutuptayd lar ama yaln zl klar , hayalleri ve i lerindeki kurmacalarda ok a vakit ge irmeleriyle dengeye geliyorlard Yusuf At lgan n yk lerinde biraz Zebercet ten ok a da Aylak Adam dan izler var Romanlar nda kelimeleri ok efektif ve ekonomik kullanan At lgan hikayelerinde biraz daha geni davranm Belki [...]

  Harfendaz
  Birden cam n ard nda vitrine as k, s l s yaz s yla yaz lm levhalar tak ld g z me Besmeleler, tevekkelt al Allah lar, El Kasib habibullah lar vard Hi olmazsa bir tane Ah minela k olsayd aralar nda, hani he nin iki g z nden iki damla ya akan soyundan, yoktu Nas l g venirdim b ylesi bir adama Ya amam z d zenli bir s k nt y netir gibiydi nsan tekilerin olu unu ba lay nca bir bak ma onlara benzemekten kurtulam yor Uyuyamadan yatt m geceler en ince ayr nt lar na dek d zenlenmi h rs zl klar kurard m Ne [...]

  Cubukcu
  Bana g re hikayelerin kurgusu son derece k t Konular ok yetersiz Hi bir ilgin lik yada s priz sonlar yok Bir yada iki c mleyle zetlenebilecek bir konu bir yk olmu Betimlemeleri de anlat m da sevmedim Neredeyse b t n yk lerde anlayamad m bir k l t y tak nt s var Sondaki iki masal ise hangi ya gurubunu hedefliyor anlayamad m Hem ocuklar hem de b y kler i in k t ocuklar i in hem anlat m hem i erik hem de ana fikir ok do ru de il B y kler i inse monoton ve s k c Yazar n romanlar n okumad m ama bence [...]

  Onur Umut
  en iyisi vapurlard sa elini sa lar ndan ge irip yana na dayard kimsenin g remedi i iki ucunda yaln z kald m z o k ldan ince k pr y kurard k biliyor musun, beni yoklu un e i inden sen evirdin birbirimiz i in var z biz derdim kendimi ona gerekli yapmaya u ra yordum belki.d nyada tekilerin de olu unu ba l yordum vapuru yapan i iler, y zd renler, onu iskeleye ba layan k rm z burunlu adam, ekme imizi pi iren f r nc , a abeyim, herkes biz olal m diye vard lar.

  Oğuzhan
  yusuf at lgan vmelere ba larsak sabah buluruz, romanlar bir yana yk lerinin de ne kadar sa lam oldu unu g rmek i in saatlerin t k rt s , ya anmaz, k lmayan yk lerini zellikle okumak laz m roman tesirinde bodur minareden te yk s keza, ya da k mesin tesi galiba her yk y ayr ayr vece im, duruyorum.

  Mustafa Şahin
  zellikle Dedikodu, k lmayan ve Bodur Minareden te yk leri ok iyiydi San r m Yusuf At lgan n en iyi oldu u alanlardan birisi olaylara farkl ki ilerin veya karakterlerin g zlerinden bakabilmesi

  Ali
  arkada larla iti ip kak mak, retmenleri dinlemek y z nden elimde olmadan b y yordum Konu mam yetmiyormu gibi d nmeye de ba lad m En k t s buydu o u insanlar gibi d nmeden konu sayd m kimse bir ey demeyecekti ama ben d nd m s ylemeye kalkt m.

  Kerem
  A good read.Buradaki favori yk m k lmayan ard ndan da bodur minareden te k lmayan n ba nda ok ilgin bir al nt var Herkes esnesin Her ey nceden bilinmektedir Bu d nyadan hi bir ey umulmamaktad r Michelet

  Laila
  Yusuf Atilgan yarattigi karakterlerin ic dunyalarini okuruna hissettirebilen bir yazar Oykulerini de bir solukta okudum Kitabin son sayfasini cevirdigimde diger kitaplarini da okumam gerektigini dusundum Okumak, okutmak gereken kitaplardan

  • BEST PDF "✓ Bütün Öyküleri" || UNLIMITED (MOBI) ✓
   425 Yusuf Atılgan
  • thumbnail Title: BEST PDF "✓ Bütün Öyküleri" || UNLIMITED (MOBI) ✓
   Posted by:Yusuf Atılgan
   Published :2020-04-23T15:24:46+00:00